Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor deelname aan VondelGames

 

(versie 2 februari 2017)

 

Deelname is voor eigen risico. De organisatie van de VondelGames gaat er vanuit dat de deelnemers hiervoor verzekerd zijn. Bij twijfelgevallen dienen zij zelf contact op te nemen met hun verzekeraar(s).

De deelnemers verplichten zich te houden aan de aanwijzingen die gegeven worden door de organisatie of die gelden in een bepaalde accommodatie of op het wedstrijdterrein in het park.

De organisatie van de VondelGames aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen en/of schade aan eigendommen, of het zoek raken van eigendommen, tenzij de toerekenbaar is veroorzaakt door de medewerkers van de VondelGames.

Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis voor promotionele doelen (indruk, op foto, film en video) in relatie tot de VondelGames, zonder daar geldelijke vergoeding voor te eisen.

Er kan geen restitutie plaatsvinden van betaalde inschrijfgelden voor deelname aan de wedstrijden en/of activiteiten.

Persoonsgegevens worden opgenomen in een deelnemersbestand. Dit bestand wordt gebruikt voor het verspreiden van informatie over de VondelGames. Als je hiertegen bezwaar hebt, kun je dit kenbaar maken bij de organisatie.

De organisatie van de VondelGames heeft het recht het evenement geheel of gedeeltelijk, voor of tijdens het evenement af te gelasten als dit nodig is om de veiligheid van mens en goed te waarborgen. Restitutie op het deelnemersgeld is in dit geval van toepassing. Op sponsorgeld is geen restitutie mogelijk.

De organisatie van de VondelGames heeft het recht deelnemers uit de wedstrijden of activiteiten te halen, wanneer dit naar haar mening noodzakelijk is voor een goed verloop van het programma.

Bij conflicten beslist het management (de kerngroep) van de VondelGames over verdere acties.

Gedragscode: Deelnemers worden geacht zich sportief te gedragen. Bij gebrek aan sportief gedrag is de organisatie gerechtigd deelnemers van het VondelGames terrein te laten verwijderen.

 

Voorwaarden Kentaa

 

Deze website van Stichting Vrienden van Reade is gemaakt met Kentaa. Kentaa is een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van vondelgames.kentaa.nl - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Kentaa spant zich in om defecten in de dienstverlening zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor de dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken. Kentaa geeft geen garanties met betrekking tot de dienstverlening en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Kentaa is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma’s.

 

Auteursrecht

Kentaa spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

 

Transactiekosten

Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo transactiekosten berekend. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

 

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen conform het privacy statement. Stichting Vrienden van Reade krijgt volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden verder niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden gegevens vastgelegd. Stichting Vrienden van Reade en Kentaa kunnen deze informatie gebruiken om u te informeren over projecten en producten, denk aan nieuwsbrieven of activiteiten rond de campagne- en actiepagina’s. Wanneer u berichten niet op prijs stelt kunt u de inschrijving opzeggen.

 

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistiekgegevens over Kentaa. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens een bezoek aan deze site geen cookies ontvangt.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze site: Cookie Policy.

 

Verwijderen van content

Kentaa en Stichting Vrienden van Reade behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst (deels) te verwijderen.